Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivä: 6.2.2022

1. Rekisterinpitäjä:

Psykologipalvelu Näkymä
Osoite: Kaarlelankatu 18-20 B 18, 67100 Kokkola
Puhelin: 050 3310 038
Sähköposti: anna@psykologipalvelunakyma.fi
Y-tunnus: 3262754-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Psykologi Anna Savolainen
Kaarlelankatu 18-20 B 18, 67100 Kokkola
anna@psykologipalvelunakyma.fi

3. Rekisterin nimi:

Psykologipalvelu Näkymän potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja säilyttää potilasasiakirjat. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

5. Rekisterin tietosuojasisältö:

Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 10 §:n mukaan tallentaa nimi, sosiaaliturvatunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot. Rekisteriin tulee tarvittaessa tallentaa myös potilaan äidinkieli tai asiointikieli, potilaan ammatti, potilaan oma tai hänen työnantajansa vakuutusyhtiö mikäli kyseessä on työtapaturma tai ammattitauti ja/tai potilaan hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö sekä tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset. Sähköisen ajanvarauksen yhteydessä kerätään yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), joista säilytetään ajanvarausjärjestelmässä asiakasluettelo. Muuta tietoa, kuin yhteystietoja ja varaushistoriaa, ajanvarausjärjestelmään ei tallenneta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat ensisijaisesti potilaan tapaamisista kertyvä materiaali ts. rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta saatavat tiedot. Potilas voi itse luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hakemiseen muilta rekisterin pitäjiltä, kuten potilasta aikaisemmin hoitaneilta ja/tai jatkohoitoon ohjaavilta toimijoilta. Perusteena voi olla rekisteröidyn henkilökohtainen suostumus tai lain säännös asiasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja voidaan luovuttaa potilaan suostumuksella ja nimenomaisen lainsäännöksen nojalla. Jos alaikäinen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden todetaan kykeneväksi päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää potilastietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Luovutuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Luovutuksesta vastaa rekisterinpitäjä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Potilastietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tilanteissa, joissa potilaan elintärkeä hoito välttämättä edellyttää tietojen luovutusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Potilasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat säädetty Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n mukaan salassa pidettäviksi ja Henkilötietolain (1999/523) 32 § mukaan suojattaviksi. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Tämän potilasrekisterin osalta siis psykologi Anna Savolainen.
A. Manuaalinen aineisto:
Manuaaliset tiedot säilytetään kahden lukon takana olevissa tiloissa, lukituissa arkistokaapeissa.
B. Sähköinen aineisto:
Myös sähköisen aineiston käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä. Sekä käytössä oleva tietokone että työskentelyssä mahdollisesti tarvittavat ulkoiset tallennuslaitteet ovat suojattu salasanoilla. Tietokoneessa on asianmukainen virusturva.

10. Tarkastusoikeus:

Potilaalla on Henkilötietolain (523/99) 26-28 §:n mukainen tarkastusoikeus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot. Tiedon korjaamista koskevan pyynnön ei välttämättä tarvitse olla kirjallinen. Rekisterinpitäjä ryhtyy toimenpiteisiin jo suullisesti esitetyn pyynnön perusteella.

12. Tietosuojavastaava:

Ei tarvetta nimetä erikseen.

13. Potilasasiamies:

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalla terveydenhuollon palveluntuottajalla ei ole potilasasiamiestä. Valvovana viranomaisena potilasvahinkoasioissa toimii Aluehallintovirasto tai Valvira.

Lisätietoa: www.valvira.fi/terveydenhuolto/tyytymattomyys_hoitoon

14. Tiedonantoveloite:

Kaikkia kuluttajansuojalain piirissä olevia yrityksiä koskee uusi tiedonantovelvoite. Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

15. Evästeistä:

Sivustolla käytetään evästeitä. Osa niistä on sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä, eikä niistä voi kieltäytyä. Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka verkkosivusto lähettää selaimeen ja se tallentuu käytetylle laitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja, eikä niiden avulla voida yksilöidä sivuston kävijöitä.
Välttämättömien evästeiden lisäksi sivustolla käytetään Google Analyticsia, jonka avulla voidaan seurata esimerkiksi kävijämääriä ja parantaa sivuston käytettävyyttä. Evästeistä voit lukea lisää: Global Site Tag. Tilastoevästeistä voi halutessaan kieltäytyä.